Reglement

Download PDF

 1. Wijze van voortbeweging
  Deelnemer dient zich fietsend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Hij dient als Deelnemer herkenbaar zijn.
 2. Startplaatsen
  Het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaats.
 3. Starttijd
  De feitelijke toewijzing van de starttijd aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. Na de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.
 4. Tijdlimiet
  Alle Deelnemers dienen om 16.00 uur gefinisht te zijn.
 5. Diskwalificatie / uit de toertocht halen
  De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
 6. Instructies van de Organisator
  Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
 7. Overige bepalingen
  – De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
  – Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
  – Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen, zoals kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
  – Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
  – Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in fietskleding naar de start te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
  – Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.
 8. Overige gevallen
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.